صنایع ریلی و جاده‌ای

یکی از چالش­‌های مهم تجهیزات صنعت حمل ونقل ریلی عواملـی ماننـد اصطـکاک، سـایش و فشـار بـالای کاری و شـرایط محیطـی در موتورهـا و گیربکس­هـا است که موجـب ایجـاد فشـار و حـرارت بـر روی سـطوح قطعـات می‌­شـود و در نتیجـه آن، سـطوح قطعـات دچـار تخریـب می‌­شـوند، مطالعات نشان می‌دهد که در آمریکا هزینه خوردگی در صنعت حمل و نقل، ۲۱.۵ درصد کل هزینه‌ها است، هزینه‌های خوردگی در صنعت حمل و نقل جاده ای نیز دارای ۳ مولفه اصلی است:

  1.   افزایش هزینه ساخت به علت استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی
  2. تعمیر و نگهداری به علت خوردگی
  3. استهلاک به علت خوردگی

این پارامترها به آب و هوا و شرایط اقلیمی یک کشور وابسته هستند، به علت تنوع آب و هوایی، ایران دارای اتمسفر مستعد برای خورندگی تجهیزات جاده ای می‌باشد، از ایـن رو بـرای حـل ایـن چالـش پوشش­‌های فلزی با روش غوطه‌وری گرم به صورت گســترده برای اهــداف تزئینی و کنترل خوردگی بر روی ســطوح و فراهــم کردن خواص ظاهری بــا کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.


چاپ