صنایع دریایی

سازه­‌های دریایی و تاسیسات بندری در زمره تاسیسات زیر بنایی مهمی بشمار می روند،که بدلیل فلزی بودن آنها در معرض پوسیدگی و تخریب ناشی از قرار گرفتن در محیط دریایی هستند،محیط دریایی بدلیل داشتن ویژگی­‌های اساسا متفاوت در بخش­های مختلف خود از ناحیه اتمسفری (جوی) تا ناحیه پاشش و تر و خشک شدن و ناحیه غوطه وری و در نهایت فصل مشترک با خاک از نقطه نظر نوع و روند بروز خرابی و درجه پیشرفت آن دارای عملکردهای گوناگونی است و این امر بر حساسیت­‌های ویژه تاثیرات این محیط بر روی سازه‌­ها و تاسیسات مجاور آن می افزاید، درجه حرارت آب، غلظت اکسیژن در آب دریا، PH آب دریا، زواید دریایی چسبیده به شمع ها، میزان شوری آب دریا، سرعت جریان آب بر روی سازه، مواد سایشی موجود در آب و تاثیرات الکتریکی فلزات غیر مشابه می‌شود.

همچنین شمع‌ها ممکن است در آب شور یا تازه در اثر حمله شیمیایی و سایش دچار کاهش سطح مقطع شوند. بعلاوه حضور فلزات غیر مشابه با پتانسیل الکتریکی مختلف می‌توانند روند خوردگی را باعث گردند، برای حل این چالش پوشش‌­های فلزی با روش غوطه وری گرم به صورت گسترده جهت  کنترل خوردگی بر روی ســطوح و فراهــم کردن خواص ظاهری بــا کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 


چاپ