هوا و فضا

بحث خوردگی در صنایع هوایی از زمان ساخت هواپیما­های اولیه مطرح بوده و اکنون نیز از اهمیت بالایی در این صنایع برخوردار است.درساخت قطعات مورد استفاده در صنایع هوایی از آلیاژها و فلزات گوناگون استفاده می‌شود.این آلیاژها و فلزات زمانی که در شرایط مطلوب و مساعد خوردگی قرار می‌گیرند شروع به تجزیه شدن در عناصر متالیک شبیه به اکسیدها، هیدروکسیدها و سولفاتها می‌کنند، ساختار آلیاژهای فلزی به تدریج پیچیده‌تر می‌شوند و به همان میزان با شرایط محیطی بدتر و دشوارتری مواجه می‌شوند، پوشش­‌های فلزی با روش غوطه‌وری گرم به صورت گســترده برای اهــداف تزئینی و کنترل خوردگی بر روی ســطوح و فراهــم کردن خواص ظاهری بــا کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


چاپ