بابک شعبانی
بابک شعبانیمدیرعاملceo@arkgc.com
محمد مجیدی
محمد مجیدیمدیر کارخانه
آقای جباری
آقای جباریمدیر مالیAccounting@arkgc.com
سعید مجیدی
سعید مجیدیمدیر تولید
محمد عبداللهی
محمد عبداللهیمدیر کنترل کیفیت